Przytkowice

2022-01-10

 

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 1774/16
 
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 1774/16
Wadowice, dnia 2021-12-21
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o licytacji w trybie uproszczonym
 
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 14.02.2022 roku o godz.: 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się:
 
D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Przytkowice,  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00048411/2.
Nieruchomość ta składa się z działek o nr 216/7, 280/1, 258/1, 265/6, 271/5. 
Działka 216/7 o pow. 0,1603 ha – nieogrodzona, niezabudowana, częściowo zagospododarowana zielenią. Wzdłuż południowej granicy przebiega ciek wodny. Dojazd po działkach 1498/3, 1498/4 przez mostek ( działka 1602). Działka 280/1 o pow. 0,3540 ha niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą, duże deniwelacje terenu. Wzdłuż wschodniej granicy linia SN. Teren częściowo uzbrojony, bez dostępu do drogi. Działka ewidencyjna 271/5 o pow. 0,3668 ha oraz 2665/6 o pow. 0,0183 ha niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte trawą, brak dostępu do drogi publicznej, teren częściowo uzbrojony. Działka 258/1 o pow. 0,2798 ha  niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą, duże deniwelacje terenu. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi, teren częściowo uzbrojony. Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 93.368,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi jedną drugą wartości oszacowania tj. kwotę 46.684,00-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 9.336,80-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. 
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 477/19 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach protokół opisu i oszacowania.
                  Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach   
               Łukasz Kołodziejczyk
           
 


Nasza kancelaria oferuje bardzo szybką i skuteczną windykcję należności. Swoim działaniem obejmujemy obszar Wadowic, Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz okolic.