Niezabudowana nieruchomość gruntowa - Klecza Dolna

2017-08-17

O B W I E S Z C Z E N I E

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2017-09-15 o godz.: 1105 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

udziałów dłużników w prawie własności niezabudowanej nieruchomości  gruntowej położonej w miejscowości Klecza Dolna,  księga wieczysta w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00000890/5, działka  nr 1344/13, udziały dłużników wynoszą:  1/12 oraz  5/12.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 14.400,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 9.600,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 1.440,00 zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.