Działka o pow. 2361m2 - Klecza Górna

2017-08-17

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  - 2017-09-15 o godz.: 09:40  w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości Klecza Górna, stanowiącej własność dłużnika  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00053751/5, składająca się z działki położonej w Kleczy Górnej, gmina Wadowice, o numerze ewidencyjnym 258/17 o powierzchni 2361m2.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 73.700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 55.275,00 zł.

Przystepujacy do licytacji zobowiazany jest zlozyc rekojmie w wysokosci 10% ceny oszacowania nieruchomosci tj kwote: 7.370,00-zł. Wadium nalezy wplacać przelewem na rachunek komornika:

ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227

najpózniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najlepiej do godz. 15.00 dnia poprzedzającego licytację.