Udział dłużnika w prawie własności (1/7) nieruchomości - Wadowice

2017-08-17

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2017-09-15 o godz.: 1035 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

udziału dłużników w prawie własności nieruchomości ( udział wynosi 1/7 ) położonej w miejscowości Wadowice, stanowiącej własność dłużników  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00064160/5. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr: 2990/85, o pow. 0,0433 ha.

Nieruchomość poprzez działkę nr 2990/76 (stanowiąca drugi fragment drogi wewnętrznej) łączy się z ulica Podgórską o nawierzchni asfaltowej. Teren nieruchomości jest w zasięgu wszystkich sieci uzbrojenia: wodociągowa, energetyczna, gazowa i kanalizacyjna.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 1.800,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 270,00 zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.