Działka o pow. 0,6034ha - Gierałtowiczki

2018-01-25

 

 

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk

Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2a/400

tel: 33 823 33 41, fax: 33 873 51 25, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl

rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227

Sygn. akt: Km 1605/15, KM 991/16,

Km 727/08, KM 371/15

Wadowice, dnia 2018-01-12

O B W I E S Z C Z E N I E

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23.02.2018 roku - o godz.: 0935 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Gierałtowiczki, stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00098547/9. Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 756/6, o powierzchni 0,6034 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach rolnych.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę 16.200,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 12.150,00-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 1.620,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.