Działki o łącznej pow. 6280m2 - Przytkowice

2018-01-25

 

 

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk

Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2a/400

tel: 33 823 33 41, fax: 33 873 51 25, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl

rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227

Sygn. akt: KM 1827/15, KM 938/16,

KMP 3/09

 

 

Wadowice, dnia 2018-01-03

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2018-02-23 o godz.: 1005 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

 

D R U G A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości Przytkowice, stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00050676/4. Nieruchomość składa się z działek o nr 1060, 1059, 1051/1, 1048, 1049/2, 1050, 1051/2, 1049/1 o łącznej powierzchnii 6280 m2. Nieruchomość ta jest niezabudowana, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 174 800,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 116 533,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 17 480,00 zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.