1/3 ułamkowej części prawa własności nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,0849ha - Andrychów

2018-01-25

 

 

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk

Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2a/400

tel: 33 823 33 41, fax: 33 873 51 25, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl

rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227

Sygn. akt: Km 1730/13, KM 1366/16

 

w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 1730/13, KM 1366/16

Wadowice, dnia 2018-01-04

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23.02.2018 roku - o godz.: 1010 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

  1/3 ułamkowej części prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Andrychów, przysługującej dłużnikowi , posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00045298/2. Przedmiotowa nieruchomość składa się z niezabudowanych działek nr 1003/13 oraz 1003/14 o łącznej powierzchni 0,0849 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, z dostępem do drogi. Nieruchomość ma kształt 20m x 50m. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona i stanowi w większości plac manewrowy z parkingiem i drogą wewnętrzną.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę 10 500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 7 875,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 1050,00 zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.