FRYDRYCHOWICE

2020-01-27

 a

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Wadowicach Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
adres: 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227
Sygn. akt: Km 1397/17, KM 66/16
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 1397/17 Wadowice, dnia 2019-12-18
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia, że
w dniu 18.02.2020 roku o godz.: 12:15 w kancelarii komornika Łukasza Kołodziejczyka odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Frydrychowice, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale
Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00075718/2.
Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana, oznaczona jako działki nr 841/30 oraz 841/31 o łącznej pow.
0,5585 ha. Nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej i rolnych. Teren
nieruchomości jest równy, ze spadkiem w kierunku południowym. Nieruchomość przylega od północy do drogi
gminnej o nawierzchni asfaltowej, która po ok. 450 m łączy się z drogą powiatową. Nieruchomość ma
urządzony nieutwardzony wjazd na drogę. W pobliżu występują sieci: energetyczna, wodociągowa i gazowa.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowania jest na kwotę 166.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy
czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 124.500,00-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania
nieruchomości tj. kwotę: 16.600,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie
kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego
licytację.
Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak
cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast
jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się
złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na
rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w
sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach
wolnych od pracy.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według
prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz
nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną
zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400
w Wadowicach akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
Łukasz Kołodziejczyk