Andrychów - 2/4 ułamkowe części prawa użytkowania wieczystego

2021-01-14

 

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: KM 1770/07, KM 359/18, 
KM 1296/15
 
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 1770/07
Wadowice, dnia 2020-12-30
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 13.04.2021 roku o godz.: 09:00 w sali nr 211
w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
 
D R U G A    L I C Y T A C J A
 
2/4 ułamkowych części prawa użytkowania wieczytego gruntu wraz z budynkami na nim posadowionymi, położonego w miejscowości Andrychów,   objętego księgą wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00059443/5.
Nieruchomość składa się z w pełni uzbrojonej działki o nr 3025/142, położonej na terenach podmiejskich- P2 - tereny zabudowy przemysłu ciężkiego oraz KD - tereny dróg, w strefie zabudowy magazynowo produkcyjnej. Kształt działki regularny, bez nachylenia. Na działce posadowiony budynek o charakterze magazynowo produkcyjnym, jednokondygnacyjny z niewielką piwnicą, murowany w technologii uprzemysłowionej, ok. 35 letni. Budynek dobudowany do wysokiego budynku biurowego na działce sąsiedniej (pierwotnie stanowiły funkcjonalną całość). Zasadniczym elementem budynku jest duża hala magazynowo produkcyjna, budynek posiada również pomieszczenia socjalno biurowe. Powierzchnia magazynowo produkcyjna 1081,98m2, pomieszczeń socjalnych 30,54m2, piwnic 180m2. Łączna pow. 1292,52m2.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 395.700,00-zł plus VAT.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 263.800,00-zł plus VAT. 
Do ceny nabycia należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 39.570,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika: ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do wywołania licytacji.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 764/19 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
 
 
                 Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
               Łukasz Kołodziejczyk
           
 


Nasza kancelaria oferuje bardzo szybką i skuteczną windykcję należności. Swoim działaniem obejmujemy obszar Wadowic, Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz okolic.