Roczyny cz.I

2022-01-10

 

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 1091/19
 
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 1091/19
Wadowice, dnia 2021-12-22
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15.02.2022 roku o godz.: 09:20 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
 
D R U G A    L I C Y T A C J A
1/2 ułamkowej części prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Roczyny,  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00059490/9.
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 1289/5, 1289/6, o łącznej pow. 0,1685 ha 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na terenach opieki zdrowotnej UZ.
Nieruchomość jest zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym o łącznej pow. użytkowej ok. 900m2 w przeciętnym stanie technicznym i średnim standardzie wykończenia, który  został wybudowany w 1936r, a następnie rozbudowany. Budynek jest podpiwniczony i posiada w zależności od części jedną, dwie i trzy kondygnacje naziemne. Posiada w rzucie kształt litery C, o wymiarach ok. 27 x 21 oraz wysokość ok. 10m 
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
1/2 ułamkowa część prawa własności nieruchomości oszacowana jest na kwotę: 521.000,00-zł. 
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 347.333,33-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 52.100,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.:  lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach protokół opisu i oszacowania.
 
                  Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
               Łukasz Kołodziejczyk
           
 


Nasza kancelaria oferuje bardzo szybką i skuteczną windykcję należności. Swoim działaniem obejmujemy obszar Wadowic, Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz okolic.