Działki, na jednej znajduje się zabudowa mieszkalno zagrodowa - Chocznia

2017-08-17

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

w Wadowicach Artura Urbanowicza  asesor  Łukasz Kołodziejczyk

Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400

tel: 33 823 33 41, fax: 33 873 51 25, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl

rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach  31105011001000002230007227

Sygn. akt: Km 244/14, KM 2393/12

 

w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 244/14

Wadowice, dnia 2017-06-26

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2017-09-15 o godz.: 1050 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości Chocznia, stanowiącej własność dłużnik osiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00036788/8.

Nieruchomość składa się z działek nr: 5981/2, 5998, 5915/3, 5917/2, 6047, 5994/1, 6006/1, 5982/2 o łącznej powierzchni 1ha59a50m2.  Na działce nr 5982/2 znajduje się zabudowa mieszkalno zagrodowo o numerze adresowym Chocznia oś. Komanie 26.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 175.600,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 117.066,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 17.560,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.