Działka o pow. 0.0682 ha z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - Wieprz

2017-08-17

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2017-09-15 - o godz.: 1030 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Wieprz, stanowiącej własność dłużników  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach nr KR1W/00030207/0. Nieruchomość położona jest przy ul. Nideckiej 40, składa się z działki nr 1077/9 o powierzchnii 0,0682 ha, której częścią składową jest budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 181,50 m(2).

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 284.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 213.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 28.400,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację albo najpóźniej do rozpoczęcia przetargu.