Działka z budynkiem w którym znajdowała się szkoła podstawowa - Kopytówka

2017-08-17

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15.09.2017r  o godz.: 0930 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Kopytówka, stanowiącej własność dłużnika  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KW KR1W/00067582/0.  Nieruchomość obejmuje działką o nr: 384 o pow. 138 m(2). Nieruchomość położona na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Działka zabudowana budynkiem w którym znajdowała się szkoła podstawowa.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 196.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 130.666,67 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 19.600,00 zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację albo najpóźniej do rozpoczęcia przetargu.