Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym - Wieprz

2017-08-17

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15.09.2017r - o godz.: 1020 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości Wieprz, stanowiąca własność dłużników  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00030209/4. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr: 1077/8 o powierzchni 0,0717 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w dobrym stanie technicznym, o powierzchni użytkowej ok. 180m(2).

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 331.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 248.250,00-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 33.100,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację albo najpóźniej do rozpoczęcia przetargu.