Nieruchomość gruntowa zlokalizowana na działkach nr 1289/5, 1289/6 i zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym - Roczyny

2018-01-25

 

 

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk

Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2a/400

tel: 33 823 33 41, fax: 33 873 51 25, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl

rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227

Sygn. akt: Km 70/09, KM 94/10, KM 166/10, KM 167/10, KM 168/10, KM 310/10, KM 412/10, KM 413/10, KM 414/10, KM 319/13, KM 320/13, KM 321/13, KM 1474/09, KMP 5/10, KM 580/10, KM 2279/10, KM 2162/13, KM 2728/13

Wadowice, dnia 2018-01-16

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2018-02-23 o godz.: 1020 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

 

D R U G A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości położonej w miejscowości Roczyny, stanowiącej własność dłużników po 1/2 ułamkowej części prawa własności. Nieruchomość ta posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach nr KR1W/00059490/9.

Jest to nieruchomość gruntowa zlokalizowana na działkach nr 1289/5, 1289/6 i zabudowana budynkiem usługowo-mieszkalnym.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 1 004 000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 669.333,33-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 100 400,00zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do rozpoczęcia przetargu.