Nieruchomość o pow.: 0,0428 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym - Andrychów

2018-01-25

 

 

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk

Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2a/400

tel: 33 823 33 41, fax: 33 873 51 25, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl

rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227

Sygn. akt: Kmp 21/07

 

w odpowiedzi podać: sygn. akt: Kmp 21/07

Wadowice, dnia 2018-01-16

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2018-02-23 o godz.: 1025 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

 

D R U G A L I C Y T A C J A

1/2 ułamkowej części udziału dłużnika w prawie własności nieruchomości położonej
w miejscowości Andrychów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach nr KR1W/00029592/5. Nieruchomość składa sie z działek nr 161/2 oraz 6547 o pow.: 0,0428 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym z częścią usługową położonym przy ul. Floriańskiej 11.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 346.500,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 231.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 34 650,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do rozpoczęcia licytacji.