Ryczów

2018-10-16

 

 
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza w Wadowicach
Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach  31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 1473/09, Km 2170/08, 
Km 585/11, Km 13/13, Km 380/09,
 Km 254/10, Km 762/09, Km 821/09, 
Km 2051/09, Km2624/08
Wadowice, dnia 2018-10-15
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  14.12.2018r - o godz.: 09:15 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Ryczów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach nr KR1W/00036335/8. Nieruchomość położona jest w miejscowości Ryczów, przy ul. Sobieskiego 31 i opisana jest jako:  działki nr 1003, 1010/1, 1189, 1191/1, 1191/2, 1192.  Na działce 1192 znajduje się budynek mieszkalny. Budynek mieszkalny, wolnostojący, dwukondygnacyjny, w pełni podpiwniczony, murowany, po generalnym remoncie i rozbudowie w latach 1998-2000 r. Łączna pow.: 1990 m (2), w tym. pow. zabudowy: 340 m (2), pow. użytkowa: 399,00 m ( 2), pow. ogólna: 546,50 m (2).
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 949.900,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 712.425,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 94.990,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do wywołania licytacji.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 219/09 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
 
               
                  Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
          mgr Łukasz Kołodziejczyk