Gorzeń - dom 145 m2

2019-04-12

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza w Wadowicach
Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach ul. Lwowska 16 31105011001000002230007227
Sygn. akt: Kmp 31/14, KM 1800/18
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Kmp 31/14 Wadowice, dnia 2019-04-03
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na
podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2019-05-28 o godz.: 09:45 w sali nr 211 w Sądzie
Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Gorzeń Górny, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale
Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach nr KR1W/00045815/3. Nieruchomość
gruntowa, oznaczona jako działka nr 694/14 o pow. 0,0548 ha. Położona na terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o pow. użytkowej 145 m2.
Budynek wybodowany został w 2009 roku. Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem
użytkowym - w dobrym stanie technicznym.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 343.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy
czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 257.250,00-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania
nieruchomości tj. kwotę: 34.300,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie
kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego
licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według
prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz
nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną
zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie
Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 359/18 lub w kancelarii Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta
postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
Łukasz Kołodziejczyk