BABICA - budynek mieszkalny

2019-04-12

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza w Wadowicach
Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach ul. Lwowska 16 31105011001000002230007227
Sygn. akt: Km 1594/18
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 1594/18 Wadowice, dnia 2019-04-03
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na
podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 28.05.2019r o godz.: 09:05 w sali nr 211 w Sądzie
Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
 
D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Babica, posiadająca założoną księgę wieczystą w
Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00033730/6. Nieruchomość
oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 1281/4 o powierzchni 0,2030 ha. Działka położona jest na
terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej MNR. Nieruchomość zabudowana jest
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 92 m2 oraz drewnianym budynkiem
gospodarczym. Budynek mieszkalny parterowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 165.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 110.000,00-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania
nieruchomości tj. kwotę: 16.500,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie
kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego
licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według
prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz
nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną
zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie
Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania
egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
 
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
Łukasz Kołodziejczyk