Roczyny - budynek mieszkalny

2019-05-20

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza w Wadowicach
Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227
Sygn. akt: Km 605/16
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 605/16 Wadowice, dnia 2019-05-13
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na
podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25.06.2019 roku - o godz.: 0935 w sali nr 211 w
Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
 
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Roczyny, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg
Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w nr KR1W/00053032/9. Nieruchomość ta składa się z działki nr
1064/9. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym bez nr porządkowego. Budynek wolnostojący, nie
podpiwniczony, parterowy z poddaszem nieużytkowym, z przybudówką gospodarczą, murowany w technologii
tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa 107,29m2.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowania jest na kwotę 319.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy
czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 239.250,00-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania
nieruchomości tj. kwotę 31.900,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie
kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego
licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według
prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz
nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną
zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie
Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania
egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
 
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
Łukasz Kołodziejczyk