KALWARIA ZEBRZYDOWSKA - zabudowa MIESZKALNO-WARSZTATOWA ul. Szewska

2019-09-09

 

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 1615/18, KM 365/17
 
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 1615/18
Wadowice, dnia 2019-09-06
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18.10.2019 roku - o godz.: 09:45 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00024509/2.
Nieruchomość składa się z działki  o nr 1269 o pow. 509m2. Na gruncie posadowiona jest zabudowa  mieszkalno warsztatowa o numerze adresowym ulica Szewska 9 i 9a. Dojazd do działki asfaltową drogą gminną  o charakterze drogi osiedlowej. Budynek mieszkalny, składający się z sutereny, parteru, piętra i poddasza użytkowego. Jedna ściana budynku przylega do budynku sąsiedniego. Budynek murowany w technologii tradycyjnej około 1980r. Budynek o pow. użytkowej 177,48m2.
Budynek warsztatowy, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, murowany w technologii tradycyjnej, architektura budynku z lat 80. Budynek posiada nr 9a. Powierzchnia 127,74m2.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowania jest na kwotę 408.300,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 306.225,00-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 40.830,000-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację. Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 1351/18 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
 
               
                  Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
          
               Łukasz Kołodziejczyk