Spytkowice - NIEZAMIESZKAŁY DOM DO WYKOŃCZENIA

2020-02-17

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 

w Wadowicach Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk

adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400

tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl

rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 

Sygn. akt: Km 1029/18 i inne

 

w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 1029/18

Wadowice, dnia 2020-03-17

O B W I E S Z C Z E N I E

o licytacji w trybie uproszczonym

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie , że w dniu 2020-04-28 - o godz.: 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się:

D R U G A     L I C Y T A C J A

nieruchomości  gruntowej położonej w miejscowości Spytkowice, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00092757/2. Nieruchomość ta oznaczona jest w ewidencji gruntów jako działka nr 2280/3, o pow. 0,2532 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej z usługami MM oraz rolnych R. W ewidencji gruntów figurują budynki, które na dzień sporządzenia opinii nie istnieją, natomiast na terenie nieruchomosci trwa budowa nowego budynku mieszkalnego. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, w stanie surowym, o pow. użytkowej ok. 79m2. Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem użytkowym.  Budynek został podniesiony na ściankach kolankowych poddasza - co jest zmianą istotną i wymaga sporządzenia projektu zamiennego i uzyskania nowego pozwolenia na budowę.

Stan techniczny biegły ocenił jako bardzo dobry - wybudowany kilka lat temu, niewykończony.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 188.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: jedna druga wartości oszacowania tj. kwotę: 94.000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 18.800,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:

ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. 

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo

o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 838/18 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

                  Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach

               Łukasz Kołodziejczyk