50 % udziału w pojeździe Mercedes Benz E290TD, r. 1998

2019-04-24

 

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk  Kancelaria Komornicza w Wadowicach
Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 2658/13
 
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 2658/13
Wadowice, dnia 2019-04-17
 
 
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mający kancelarię w Wadowicach przy ul. Batorego 2a/400 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  31.05.2019 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja  ruchomości, stanowiących własność dłużnika.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
 
 
 
Nr
Opis licytowanej
 
Wartość szacunkowa w zł.
L.p.
prot.
 ruchomości
ilość
jednostkowa
łączna
 
1
 
50% udziału w prawie własności
Mercedes Benz
E290TD, rok prod. 1998
kolor srebrny
nr rej KWA 1XW3
1,00
1.200,00
1.200,00
 
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania  jest niższa niż pięć tysięcy zlotych.
Stosownie do art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy cena przewyższa 500,00-zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej niż 500,00-zł. Reszta ceny powinna być uiszczona do godz. 18:00 dnia następnego.
Ponadto prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji w godz. 09:50-10:00.
 
Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
 
Łukasz Kołodziejczyk