Przytkowice - działki

2021-04-10

 

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 1774/16
 
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 1774/16
Wadowice, dnia 2021-03-22
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o licytacji w trybie uproszczonym
 
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  11.05.2021 roku- o godz.: 12:00 w kancelarii komornika odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
 
nieruchomości położonej w miejscowości Przytkowice,  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00048411/2.
Nieruchomość ta składa się z działek o nr 216/7, 280/1, 258/1, 265/6, 271/5. 
Działka 216/7 o pow. 0,1603 ha – nieogrodzona, niezabudowana, częściowo zagospododarowana zielenią. Wzdłuż południowej granicy przebiega ciek wodny. Dojazd po działkach 1498/3, 1498/4 przez mostek ( działka 1602). Działka 280/1 o pow. 0,3540 ha niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą, duże deniwelacje terenu. Wzdłuż wschodniej granicy linia SN. Teren częściowo uzbrojony, bez dostępu do drogi. Działka ewidencyjna 271/5 o pow. 0,3668 ha oraz 2665/6 o pow. 0,0183 ha niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte trawą, brak dostępu do drogi publicznej, teren częściowo uzbrojony. Działka 258/1 o pow. 0,2798 ha  niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą, duże deniwelacje terenu. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi, teren częściowo uzbrojony.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowania jest na kwotę 93.368,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 70.026,00-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 9.336,80-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 477/19 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
                  Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
               Łukasz Kołodziejczyk
           
 


Nasza kancelaria oferuje bardzo szybką i skuteczną windykcję należności. Swoim działaniem obejmujemy obszar Wadowic, Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz okolic.