Działka o pow. 1118m2 - Targanice

2017-08-17

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu  15.09.2017r o godz.: 1055 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Targanice, stanowiącej własność dłużnika JAROSZ CONVERTERS Spółka z o.o.  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr  KR1W/00058162/4 - działka nr 174 o powierzchnii 1118m2.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 53.900,00-zł plus VAT.

 Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 35.933,33 zł plus VAT.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 5.390,00 zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) do dnia poprzedzającego licytację albo najpóźniej do rozpoczęcia przetargu.