Działki o pow. 0,4183ha - Zygodowice

2018-01-25

 

 

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk

Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2a/400

tel: 33 823 33 41, fax: 33 873 51 25, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl

rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227

Sygn. akt: Kmp 46/16, KM 2095/17

KM 424/17

 

w odpowiedzi podać: sygn. akt: Kmp 46/16, KM 2095/17

Wadowice, dnia 2018-01-16

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23.02.2018r - o godz.: 09:30 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej z budynkami do rozbiórki położonej w miejscowości Zygodowice, stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00088334/0.

Nieruchomość ta oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 215/1, 215/2, 216/2 o łącznej powierzchni 0,4183 ha. Nieruchomość jest położona na terenach zabudowy mieszkaniowo usługowej MR.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę 90.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 67.500,00-zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 9.000,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.