Andrychów 7ha na terenach przemysłowych

2018-10-16

 

 
Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Artura Urbanowicza  asesor  Łukasz Kołodziejczyk
Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach  31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 496/15, KM 1814/13, 
KM 2213/17
 
 
Wadowice, dnia 2018-09-18
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu  - 2018-11-23 o godz.: 09:45 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
 
D R U G A    L I C Y T A C J A
 
nieruchomości położonej w miejscowości Andrychów,  posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00060458/3. Nieruchomość ta obejmuje działki  nr 2998/35, 2998/36. 2998/37, 2998/38 o łącznej powierzchni 7ha05a49m2. Grunt ten nie jest zabudowany, położony na terenach przemysłowych. 
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 3.642.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 2.428.000,00 zł. DO CENY NABYCIA NALEŻY DOLICZYĆ PODATEK VAT WG OBOWIĄZUJĄCEJ STAWKI.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 364.200,00zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 428/12 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
 
                                                                                          Komornik Sądowy
 przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
                                                                                                  mgr Łukasz Kołodziejczyk