Frydrychowice - nieruchomość gruntowa wraz z budynkiem do częściowej rozbiórki

2021-04-12

 

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 1253/20
 
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 1253/20
Wadowice, dnia 2021-04-09
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu  - 2021-06-01 o godz.: 09:45 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
Nieruchomości gruntowa składająca się z niezabudowanych działek o nr 3157/2; 3160/4; 3168/5; 3178/4; 3178/8 oraz działki o nr 3169/4 zabudowanej budynkiem mieszkalnym.
Nieruchomość ta położona w miejscowości Frydrychowice,  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w WADOWICE nr KR1W/00046993/1.
Działka nr 3169/4 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w dobrym stanie technicznym, objętym nakazem częściowej rozbiórki wydanym przez organy nadzoru budowlanego.
Powierzchnia użytkowa budynku po rozbiórce części pomieszczeń będzie wynosić ok 35m2.
Stanowiący część składową działki nr 3169/4 budynek mieszkalny jest, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Budynek został wybudowany w latach ’60 XX wieku, a następnie nielegalnie rozbudowany. Budynek ma w rzucie wymiary ok. 13,5 x 9,5m, oraz wysokość ok. 5m
Dnia 30.12.2008r. Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie
wydał postanowienie nakazujące właścicielowi nieruchomości dokonać rozbiórki
dobudowanych samowolnie, bez wymaganego pozwolenia na budowę, do istniejącego
budynku mieszkalnego, części mieszkalnej (pokój, łazienka) o wymiarach 9,68m x 3,65m
oraz 1,15m x 1,45 dobudowanej po stronie zachodniej i północnej tego budynku oraz garażu
o wymiarach 3,95m x 8,13m dobudowanego po stronie wschodniej. 
Przeznaczenie urbanistyczne nieruchomości zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego gminy Wieprz, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy
Wieprz nr XXXVII/313/2018 z dn. 30.05.2018r. 
Działki 3169/4, 3178/4, 3178/8 o przeznaczeniu budowlanym, ma kształt litery L o
wymiarach ok. 65 x 200m. Teren działki jest równy i poziomy. Zachodnia część
nieruchomości jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Nieruchomość
jest nie ogrodzona i w pozostałej części użytkowana rolniczo. Wzdłuż południowej granicy,
po sąsiedniej prywatnej działce biegnie utwardzona droga, jednak nieruchomość nie ma
prawnego dostępu do sieci dróg publicznych. Od strony wschodniej nieruchomość graniczy
z niewielkim ciekiem wodnym, na którym w miejscu wspomnianej drogi jest przepust.
Teren nieruchomości jest uzbrojony w przyłącz energetyczny i wodociąg. Wykonanie
przyłącza gazowego wymaga rozbudowy sieci, w okolicy nie ma sieci kanalizacji sanitarnej,
a na działce jest szambo na ścieki 
Działki 3157/2, 3160/4, 3168/5 o przeznaczeniu niebudowlanym zlokalizowane są w
odległości ok. 150-250m na północ od części budowlanej i mają kształty regularne. Teren
działek jest równy o poziomej konfiguracji Działki są nieuzbrojone i nie posiadają
fizycznego i prawnego dostępu do sieci dróg publicznych:
➢ Działka nr 3157/2 jest porośnięta trawą
➢ Działka nr 3160/4 jest porośnięta trawą i drzewami
➢ Działka nr 3168/5 jest fragmentem zalanego stawu rybackiego 
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 206.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 154.500,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 20.600,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 1470/07 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
 
               
                  Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
          
               Łukasz Kołodziejczyk
           
 


Nasza kancelaria oferuje bardzo szybką i skuteczną windykcję należności. Swoim działaniem obejmujemy obszar Wadowic, Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz okolic.