Ryczów - budynek mieszkalny

2022-06-17

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 

w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk

adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400

tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl

rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 

Sygn. akt: Km 424/18

 

w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 424/18

Wadowice, dnia 2022-06-15

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 w zw. z art. 986(4)§3 Kodeksu postępowania cywilnego, że w teminie od 2022-09-01 r. od godz. 12:00 do 2022-09-08 r. do godz. 12:00 odbędzie się się w systemie teleinformatycznym na portalu: https://e-licytacje.komornik.pl

P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A

poprzez sprzedaż elektroniczną w egzekucji z nieruchomości

 

nieruchomości położonej w miejscowości Ryczów,  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w WADOWICE nr KR1W/00031827/9.

Nieruchomość ta obejmuje działkę nr 886/2 o pow. 0,0857 ha, położoną na terenie zabudowy mieszkaniowej z usługami MM. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej

ok. 135m2 w dobrym stanie technicznym i średnim standardzie wykończenia.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 303.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 227.250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 30.300,00 zł - najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:

ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 17:00 do godz. 18:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

 

                  Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach

               Łukasz Kołodziejczyk

           

 


Nasza kancelaria oferuje bardzo szybką i skuteczną windykcję należności. Swoim działaniem obejmujemy obszar Wadowic, Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz okolic.

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) (DZ.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r) informuje, iż: ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH jest Łukasz Kołodziejczyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach.
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH: Roman Kwieciński e-mail: iod.wadowice@komornik.pl

Zasady polityki przetwarzania danych osobowych udostępniane są w kancelarii komornika oraz na żądanie w formie mailowej.