ANDRYCHÓW - Kilińskiego zabudowania o charakterze magazynowo- produkcyjnym

2023-03-22

 

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: GKm 3/19, GKM 50/19,GKM 41/21
 
w odpowiedzi podać: sygn. akt: GKm 3/19
Wadowice, dnia 2023-03-02
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06.06.2023 roku o godz.: 08:50 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
 
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Andrychów,  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w WADOWICE nr KR1W/00066852/7. 
Przedmiotem licytacji są działki nr 1005/13 oraz 1005/22 o łącznej pow. 2804m2. Na gruncie posadowione są zabudowania o charakterze magazynowo- produkcyjnym o numerze 2C przy ulicy Kilińskiego. Dwa  bliźniacze budynki magazynowo-produkcyjne o konstrukcji stalowej, jednokondygnacyjne, bez podpiwniczenia, około 40 letnie. Konstrukcja stalowa szkieletowa na ławach fundamentowych, wypełnienie ścian blacha trapezowa warstwowa z wypełnieniem warstwą izolacji termicznej. W budynku magazynu II obniżono pułap dla redukcji strat ciepła. Posadzki betonowe z kanałami odwadniającymi, stolarka okienna tworzywowa zespolona, wrota stalowe.Wyposażenie w instalacje: - instalacja wodno kanalizacyjna zasilana z sieci miejskiej z odpływem do kanalizacji  gminnej; - instalacja elektryczna; - budynki nie ogrzewane. Powierzchnia ogólna: Magazyn I: ok. 491m2 Magazyn II: ok. 498m2. Dodatkowo w jednym z magazynów piwnica o pow. 30m2. Dodatkowo przybudówka o pow. 27,71m2.
Działka poza zabudową pokryta nawierzchnią betonową zbrojona gr. 30cm przystosowana dla  ciężkich  samochodów,  wraz  z  odwodnieniem. Powierzchnia nawierzchni około 1700m2. Zbiornik żelbetowy trzykomorowy o pojemności 54m3. Zabudowany wiatą stalową. Wedle MPZP tereny zabudowy techniczno produkcyjnej przemysłu ciężkiego–P2: podstawowe przeznaczenie działki budowlanej – obiekty produkcyjne oraz hurtownie z funkcjami towarzyszącymi, z przynależnym zagospodarowaniem terenu. Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 861.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 645.750,00-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 86.100,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 129/19 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach protokół opisu i oszacowania.               
                  Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
               Łukasz Kołodziejczyk
           
 


Nasza kancelaria oferuje bardzo szybką i skuteczną windykcję należności. Swoim działaniem obejmujemy obszar Wadowic, Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz okolic.

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) (DZ.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r) informuje, iż: ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH jest Łukasz Kołodziejczyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach.
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH: Roman Kwieciński e-mail: iod.wadowice@komornik.pl

Zasady polityki przetwarzania danych osobowych udostępniane są w kancelarii komornika oraz na żądanie w formie mailowej.