Przytkowice

2024-04-10

 

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 991/21
 
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 991/21
Wadowice, dnia 2024-04-09
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28.05.2024 roku o godz.: 0950 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Przytkowice, stanowiącej własność dłużnika Broniec Joanna posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w WADOWICE nr KR1W/00092024/5 oraz  1/5 ułamkowej części nieruchomości położonej w miejscowości Przytkowice, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w WADOWICE nr KR1W/00092023/8 (działka nr 1984/5 stanowiąca drogę dojazdową do nieruchomości zabudowanej). Nieruchomość objęta księgą wieczystą nr KR1W/00092024/5 składa się z działek o nr 1984/3 oraz 1984/8. Działka o nr 1984/3 zabudowana wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkiem gospodarczym. Teren prowizorycznie ogrodzony, częściowo zagospodarowany, z oczkiem wodnym oraz drewnianą altanką, porośnięty trawą, pojedynczymi krzewami. Nieruchomość uzbrojona w przyłącz energetyczny, wodociągowy oraz ekonomiczne centralne ogrzewanie i przydomową oczyszczalnie ścieków. Sieć gazowa w odległości ok. 40 metrów.
Budynek mieszkalny jednorodzinny będący częścią składową nieruchomości został wybudowany w 2014 roku. Budynek posiada 2 naziemne kondygnacje użytkowe. Powierzchnia zabudowy - 132 m2, pow. użytkowa - 206,6m2. Stan techniczny budynku ocenia się jako bardzo dobry, nie zaobserwowano uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych. Do wykończenia pozostaje elewacja i balustrady balkonu. Standard wykończenia jest dobry, nie odbiegający od obecnie przyjętych. 
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 966.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 724.500,00-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 96.600,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.:  lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach protokół opisu i oszacowania.
 
                  Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
               Łukasz Kołodziejczyk
           
 


Nasza kancelaria oferuje bardzo szybką i skuteczną windykcję należności. Swoim działaniem obejmujemy obszar Wadowic, Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz okolic.

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) (DZ.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r) informuje, iż: ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH jest Łukasz Kołodziejczyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach.
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH: Roman Kwieciński e-mail: iod.wadowice@komornik.pl

Zasady polityki przetwarzania danych osobowych udostępniane są w kancelarii komornika oraz na żądanie w formie mailowej.