Spytkowice niezamieszkały dom

2024-04-24

 

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 383/17
 
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 383/17
Wadowice, dnia 2024-04-23
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 28.05.2024 roku  o godz.: 0940 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
 
D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Spytkowice, stanowiącej własność dłużników Buszydło Barbara, Buszydło Daniel, Wierzba Agnieszka posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w WADOWICE nr KR1W/00043219/1.
Nieruchomość można podzielić na dwie części:
A. Północna część działki nr 3943/1 o pow. 0,1300ha – zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
B. Działki nr 3943/3, 3936/5, 3936/6, 3943/2, 4862/3 oraz południowa część działki nr 3943/1 o łącznej pow. 0,6951ha– niezabudowane, o przeznaczeniu niebudowlanym.
Część A Północna część działki nr 3943/1 o pow. 0,1300ha. Nieruchomość posiada kształt regularny oraz równy teren, o stałej poziomej konfiguracji. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona oraz posiada utwardzony podjazd. Teren wokół
budynku jest zaniedbany, nieużytkowany od lat, zarośnięty trawą. Od północy nieruchomość graniczy z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej, z której ma urządzony zjazd. Nieruchomość jest uzbrojona w sieć: energetyczną, wodną, kanalizacyjną i gazową.
Część B Działki nr 3943/3, 3936/5, 3936/6, 3943/2, 4862/3 oraz południowa część działki nr
3943/1 o łącznej pow. 0,6951ha. Nieruchomość ma kształt nieregularny oraz równy teren, o stałej poziomej konfiguracji. Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta trawą i samosiejkami oraz nieuzbrojona.
Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do sieci dróg publicznych. Będący częścią składową nieruchomości budynek mieszkalny jednorodzinny, został wybudowany w 1985r. Budynek jest wolnostojący, piętrowy, niepodpiwniczony. Budynek ma wymiary zewnętrzne ok. 14 x 11m oraz wysokości ok. 8m. Do budynku przylega murowany garaż.
Powierzchnia użytkowa budynku na podstawie danych z poprzedniej wyceny P= 149,65 m2
Budynek posiada główne wejście na poziomie parteru od strony północnej oraz dodatkowe poprzez garaż.
Budynek nie posiada prawidłowej izolacji cieplnej przegród zewnętrznych, stolarkę okienną o niskich parametrach cieplnych i średnią powierzchnię użytkową, co w sumie przekłada się na niski poziom ekonomiczności użytkowania. Ponadto nieruchomość znajduje się w terenach zalewowych w wypadku przerwania wałów na Wiśle.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowania jest na kwotę 538.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 358.666,66-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 53.800,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 129/21 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach protokół opisu i oszacowania.
.
 
               
                  Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
          
               Łukasz Kołodziejczyk
           
 


Nasza kancelaria oferuje bardzo szybką i skuteczną windykcję należności. Swoim działaniem obejmujemy obszar Wadowic, Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz okolic.

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) (DZ.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r) informuje, iż: ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH jest Łukasz Kołodziejczyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach.
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH: Roman Kwieciński e-mail: iod.wadowice@komornik.pl

Zasady polityki przetwarzania danych osobowych udostępniane są w kancelarii komornika oraz na żądanie w formie mailowej.