Działka z budynkiem mieszkalnym - Frydrychowice

2017-08-17

O B W I E S Z C Z E N I E

Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Artura Urbanowicza zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15.09.2017 r.  o godz.: 10.45 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

 

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Frydrychowice, stanowiącej własność dłużników

  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00048902/1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr: 89/6 o powierzchni 0,1582 ha. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w dobrym stanie technicznym powierzchnia użytkowa ok. 150m2 

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 320.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 213.333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 32.000,00 zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.