Lokal mieszkalny na 2 piętrze o pow. 53,20m2 - Andrychów

2017-08-17

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

w Wadowicach Artura Urbanowicza  asesor  Łukasz Kołodziejczyk

Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400

tel: 33 823 33 41, fax: 33 873 51 25, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl

rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach  31105011001000002230007227

Sygn. akt: Km 2709/13

 

w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 2709/13

Wadowice, dnia 2017-08-14

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2017-09-15 - o godz.: 1130 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Andrychów, stanowiącej własność dłużnika posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00076868/5. Nieruchomość stanowi  lokal mieszkalny położony na 2 piętrze,

2 pokojowe o powierzchni 53,20m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w piwnicy.

Adres lokalu: Andrychów, ul. Olszyny 37/9. Z własnością lokalu związany jest udział 5320/94670 części w nieruchomości wspólnej obejmującej części wspólne budynku oraz działki nr 1086/20, 1086/23, 1086/24, 1086/27, 1079/4 o pow. łącznej 485m2 /KR1W/00043020/9.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 149.100,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 111.825,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 14.910,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:

ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227  albo w gotówce

najpóźniej do  dnia poprzedzającego licytację.