Działki o pow. 0,7409ha z budynkiem mieszkalnym o pow. łącznej 175,65m2 - Zebrzydowice

2018-01-25

 

 

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym

w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk

Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2a/400

tel: 33 823 33 41, fax: 33 873 51 25, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl

rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227

Sygn. akt: Km 73/17

 

w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 73/17

Wadowice, dnia 2017-12-19

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zastępca Komornika Sądowego w kancelarii b. Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Artura Urbanowicza asesor Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2018-02-23 - o godz.: 0940 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Zebrzydowice, stanowiącej własność dłużników - jest to nieruchomość gruntowa częściowo zabudowana składająca się z działek o nr 528/1, 530, 532, 2460/1, 522/1, 525/1, 2539 o łącznej pow. 0,7409 ha, położonej w miejscowości Zebrzydowice, posiadającą założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wadowicach pod nr  KR1W/00080290/3. Nieruchomoœæ zabudowana budynkiem mieszkalnym o nr porz¹dkowym 20, o łącznej pow. 175,65 m2.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 436.000,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 327 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 43.600,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.