Stanisław Dolny - budynek mieszkalny w budowie

2019-04-12

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza w Wadowicach
Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach ul. Lwowska 16 31105011001000002230007227
Sygn. akt: Km 2269/14
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 2269/14 Wadowice, dnia 2019-04-03
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na
podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2019-05-28 o godz.: 09:35 w sali nr 211 w Sądzie
Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
 
D R U G A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Stanisław Dolny, posiadająca założoną księgę wieczystą w
Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00074433/3 - działka nr
1802 o pow. 2938 m(2).
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym, składający
się z mieszkalnego przyziemia, poddasza użytkowego. W podpiwniczeniu budynku oraz pod tarasem znajduje
się warsztat. Budynek w budowie, bez numeru porządkowego. Budynek posiada wykończenia wewnętrzne, nie został zgłoszony do użytkowania.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 455.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie
trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 303.333,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania
nieruchomości tj. kwotę: 45.500,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie
kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego
licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według
prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz
nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną
zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie
Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 465/14 lub w kancelarii Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta
postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
 
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
Łukasz Kołodziejczyk