Ryczów - DOM

2019-05-20

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza w Wadowicach
Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227
Sygn. akt: Km 1487/18
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 1487/18 Wadowice, dnia 2019-05-10
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na
podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25.06.2019 roku - o godz.: 0945 w sali nr 211 w
Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
 
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska, posiadająca założoną księgę wieczystą w
Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00039662/0. Nieruchomość
składa się z działki nr 4248 o pow. 346 m2. Działka leży na terenach zabudowy usługowej (2U.33) oraz strefy
ochrony pośredniej dla ujęcia wody powierzchniowej rzeki Skawinka (SOP). Od wschodu grunt graniczy z
osiedlem budynków wielorodzinnych, w pozostałym zakresie obiekty komercyjne. Dojazd do parceli z ulicy al.
Jana Pawła II, po działkach 4088/4 oraz 4088/3, które znajdują się we władaniu miasta Kalwaria
Zebrzydowska. Na gruncie posadowiony jest budynek mieszkalno-usługowy o nr adresowym al. Jana Pawła II 2a. Budynek składa się z przyziemia, parteru i poddasza użytkowego, nie podpiwniczony, wolnostojący, murowany w
technologii tradycyjnej, użytkowany od 1993 roku. W przyziemiu budynku oraz parterze znajdują się
pomieszczenia użytkowe, a na poddaszu część mieszkalna. Część usługowa 260,06m2, część mieszkalna
133,20m2. Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 799.900,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy
czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 599.925,00-zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 79.990,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika: ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego
licytację. Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według
prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz
nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną
zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie
Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania
egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
 
 
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
Łukasz Kołodziejczyk