Zebrzydowice - budynek mieszkalny

2019-05-20

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza w Wadowicach
Kancelaria Komornicza 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227
Sygn. akt: Km 2306/15
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 2306/15 Wadowice, dnia 2019-05-10
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na
podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25.06.2019 roku - o godz.: 09:15 w sali nr 211 w
Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
 
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Zebrzydowice, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale
Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00088696/5. Nieruchomość ta składa
się z działek nr 2672 (tereny zabudowy mieszkaniowej), 1432/2(tereny zabudowy mieszkaniowej oraz zieleni
naturalnej), 1432/4 (tereny lasów) o łącznej pow. 2929m2 . Grunt przylega do drogi gminnej relacji Kalwaria
Zebrzydowska - Stanisław Dolny, dojazd bez utrudnień. Na gruncie posadowiona jest zabudowa mieszkalno
gospodarcza o nr adresowym Zebrzydowice 278. Budynek mieszkalny murowany w technologii tradycyjnej,
użytkowany od 1964 roku, w późniejszych latach rozbudowany. Pow. użytkowa 248m2 . Budynek gospodarczy
murowany, bez instalacji, w lichym stanie technicznym - powierzchnia użytkowa 152 m2 .
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 395.100,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy
czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 296.325,00-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania
nieruchomości tj. kwotę 39.510,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie
kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego
licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według
prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz
nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną
zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji
i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie
Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 25/17 lub w kancelarii Komornika Sądowego
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta
postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
 
 
Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
Łukasz Kołodziejczyk