KALWARIA ZEBRZYDOWSKA ul. Partyzantów - BUDYNEK MIESZKALNY

2019-12-02

 

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 1615/18
 
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 1615/18
Wadowice, dnia 2019-11-27
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 2020-02-18 o godz.: 10:50 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
 
D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr KR1W/00062127/8. Nieruchomość ta składa się z działki nr 2156/3 o pow. 1042m2. Na działce posadowiona jest zabudowa mieszkalna o numerze adresowym ulica Partyzantów 2c.
Dojazd do działki z ulicy Partyzantów, bez utrudnień. Działka posiada pełne uzbrojenie. Budynek mieszkalny, wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony, murowany w technologii tradycyjnej około 2010 roku. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 288,57m2, w tym 223,11m2 powierzchni użytkowej.
Budynek o wysokim standardzie wykończeń, o nowoczesnej architekturze, bez uciążliwego sąsiedztwa - stan techniczno użytkowy dobry. Wokół zabudowy oraz od frontu budynku nawierzchnia z kostki betonowej. Całość ogrodzona, od ulicy mur kamienny z przęsłami, brama dwuskrzydłowa z siłownikiem. Schody zewnętrzne z okładzinami kamiennymi, balustrady z elementami kutymi.
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 700.000,00-zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 466.666,67-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 70.000,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 919/18 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.
 
                  Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
                 Łukasz Kołodziejczyk